HRN EN ISO/IEC 17020:2012
Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju
Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection

(ISO/IEC 17020:2012; EN ISO/IEC 17020:2012)

Ova norma utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost tijela koja provode inspekciju te za nepristranost i dosljednost u provođenju inspekcijskih poslova. Ovisno o stupnju neovisnosti, razlikuju se inspekcijska tijela vrste A, B, C. Ti stupnjevi uključuju dizajniranje, provjeru tipa, početnu provjeru, unutrašnju inspekciju ili nadzor.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Opći zahtjevi
5 Strukturni zahtjevi
6 Zahtjevi za resurse
7 Procesni zahtjevi
8 Zahtjevi za sustav upravljanja

Ukratko o sadržaju i zahtjevima norme
U normi se nalaze zahtjevi koji se odnose na nepristranost i neovisnost inspekcijskih tijela, povjerljivost informacija, administrativne zahtjeve, organizaciju inspekcijskog tijela i upravljanje, osoblje, prostorije i opremu, metode i postupke inspekcije, rukovanje inspekcijskim predmetima i uzorcima, zapise o inspekciji, inspekcijske izvještaje, prigovore i prizive, zahtjeve sustava upravljanja, dokumentaciju sustava upravljanja, interne audite i upravine ocjene, kao i upravljanje nesukladnostima, popravnim i preventivnim radnjama.


Inspekcijsko tijelo mora provoditi svoje aktivnosti potpuno nepristrano. Rizici koji bi mogli ugroziti nepristranost moraju se prepoznavati u svakodnevnom radu. Uprava inspekcijskog tijela mora se opredijeliti za nepristranost. Neovisnost inspekcijskog tijela definirana je kroz tri vrste tijela: A, B, C, i za svaku pojedinu vrstu navedeni su potrebni zahtjevi. Inspekcijsko tijelo mora čuvati povjerljivost svih informacija.

Strukturni zahtjevi tiču se administrativnih zahtjeva te upravljačke i organizacijske strukture. Inspekcijsko tijelo mora biti pravni subjekt, ili biti dio pravnog subjekta. Ono mora imati dokumentaciju koja opisuje njegove aktivnosti. Također, mora imati osiguranje od odgovornosti. Organizacijska i upravljačka struktura mora biti takva da se očuva nepristranost. Jedna ili više osoba moraju biti na raspolaganju u svojstvu tehničke uprave inspekcijskog tijela (voditelj inspekcije). Ta osoba ili osobe moraju imati jednu ili više zamjena. Inspekcijsko tijelo mora imati opise poslova ili drugu dokumentaciju za svaku funkciju koja je uključena u provedbu inspekcijskih aktivnosti.

Zahtjevi koji se odnose na resurse tiču se cjelokupnog osoblja, objekata i opreme te podugovaranja koje provodi inspekcijsko tijelo. Inspekcijsko tijelo mora upravljati i biti odgovorno za rad cjelokupnog osoblja uključenog u inspekcijske aktivnosti. Mora raspolagati s dovoljnim brojem osoblja koje je osposobljeno za radnje u koje se uključuje. Zahtjevi za osposobljenost moraju biti definirani. Inspekcijsko tijelo mora razjasniti svakoj osobi njegove dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja. Mora imati postupke za odabir, osposobljavanje, formalno odobrenje i monitoring inspektora i drugog osoblja uključenog u rad inspekcijskog tijela. Svaki inspektor mora se provjeriti u svakodnevnom radu, da li kontinuirano provodi inspekcijske aktivnosti na zadovoljavajući način. O osoblju se moraju voditi zapisi. Nadalje, inspekcijsko tijelo mora imati na raspolaganju objekte i opremu koja mu je potrebna za pravilno obavljanje inspekcijskih poslova. O opremi se mora voditi računa da je pravilno nadzirana, označena, održavana u skladu s propisanim postupcima. Za opremu koja se umjerava mora biti uspostavljen program umjeravanja. Inspekcijsko tijelo mora imati dokumentirane postupke za postupanje s neispravnom opremom i mora voditi sve potrebne zapise o opremi. Ukoliko inspekcijsko tijelo podugovara neki dio inspekcije, ono mora moći dokazati osposobljenost tijela s kojim podugovara aktivnosti. O provjerama osposobljenosti podugovaratelja moraju se voditi odgovarajući zapisi.

Norma propisuje kako inspekcijsko tijelo mora koristiti metode i postupke inspekcije koje su određene u zahtjevima prema kojima se provodi inspekcija. Nadalje, mora koristiti prikladno dokumentirane upute za planiranje inspekcije. Inspekcijsko tijelo mora imati sustav upravljanja ugovorima i radnim nalozima. Zapažanja i podaci dobiveni tijekom inspekcijskih aktivnosti moraju biti pravodobno zapisani kako bi se spriječio gubitak važnih obavijesti. Moraju postojati upute za provedbu inspekcije na siguran način. Inspekcijski predmeti i uzorci moraju biti prepoznatljivi tako da ne dođe do zamjene identiteta. Inspekcijsko tijelo mora održavati sustav zapisa koji moraju prikazati djelotvornost ispunjavanja inspekcijskih postupaka i omogućiti ocjenjivanje inspekcijskih aktivnosti. Inspekcijski izvještaji moraju biti sljedivi do inspektora koji je proveo inspekcijske aktivnosti. Inspekcijsko tijelo mora imati dokumentirani postupak za zaprimanje, ocjenjivanje i donošenje odluka u vezi prigovori i žalbi. Opis procesa za postupanje s prigovorima i žalbama mora biti dostupan na zahtjev bilo kojoj zainteresiranoj strani.

U pogledu zahtjeva za sustav upravljanja nude se 2 opcije: Opcija A – sustav upravljanja prema zahtjevima točaka 8.2 do 8.8 ove norme ili Opcija B – ako tijelo ima uspostavljen i održavan sustav u skladu s normom ISO 9001 kojim je moguće poduprijeti i dokazati ispunjavanje zahtjeva ove norme. Inspekcijsko tijelo mora provoditi nadzor dokumenata i zapisa. Inspekcijsko tijelo mora provoditi interne audite i preispitivanja upravljanja odnosno upravinu ocjenu. Inspekcijsko tijelo mora upravljati nesukladnostima, popravnim i preventivnim radnjama.

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uspostavljanju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju i pripremi za postupak akreditacije, kao i educiranju osoblja i provođenju internih audita.

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Pripreme za certifikaciju/akreditaciju počinju s nama

USLUGE

NOVOSTI

Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017
Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017

ISO je objavio novo izdanje međunarodne norme za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Treće izdanje ISO/IEC 17025:2017 objavljeno je 1. prosinca 2017. godine. Međunarodna norma za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija omogućuje laboratorijima uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i dokazati njihovu tehničku osposobljenost za...

» Više
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018

IAF - International Accreditation Forum objavio je 18. 01 2018. novi dokument naziva IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007. Ovaj dokument opisuje zahtjeve za prelazak na novu normu ISO 45001:2018, primjenjivat će se od ožujka 2018. godine. Dokument je pripremio Međunarodni akreditacijski forum (IAF) u...

» Više
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija

U tijeku je revizija međunarodne norme koja propisuje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ISO/IEC 17025 i trenutno je u FDIS verziji. Prikupljaju se komentari svih zainteresiranih strana na FDIS verziju. Nakon FDIS verzije izrađuje se konačna verzija novog izdanja norme. Prvo međunarodno izdanje norme ISO/IEC 17025 objavljeno...

» Više
HDK poziv za prijedlog slogana
HDK poziv za prijedlog slogana

Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) započinje s pripremom 18. Hrvatske konferencije o kvaliteti i 9. znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu koja će se održati 2018. godine te upućuje poziv na dostavu prijedloga slogana.  Svatko može predložiti više od jednog slogana. Budući da su skupovi međunarodnog karaktera, odabrani slogan bit će...

» Više
30 godina EURAMET-a
30 godina EURAMET-a

EURAMET u 2017. godini  slavi važnu godišnjicu:  osnovan je 11. siječnja 2007., a 20 godina ranije, 1987. godine, osnovan je preteča EURAMET-a. Rezultat toga je 30 godina uspješne suradnje u europskom mjeriteljstvu.  EURAMET (Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta) regionalna je mjeriteljska organizacija Europe koja pridonosi...

» Više
EA strategija 2025
EA strategija 2025

Više od petnaest godina EA osigurava okvir za višestrano priznavanje rezultata akreditiranih ocjenjivanja sukladnosti te za promicanje razvoja i prijenosa znanja, poboljšavanje akreditacije i aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti u Europi zajedno s ILAC-om i IAF-om na globalnoj razini.  Europska suradnja na akreditaciji (EA) udruga je nacionalnih...

» Više
Norma ISO DIS 22000
Norma ISO DIS 22000

U tijeku je revizija međunarodne norme ISO 22000 za sustave upravljanja sigurnošću hrane koja je dosegla status nacrta međunarodne norme (DIS). Cilj revizije norme ISO 22000 je uskladiti najnovija otkrića povezana sa sigurnošću hrane kako bi norma odgovarala trenutnom okružju u prehrambenom sektoru. Ovo je opsežan proces, a radna skupina koja radi na...

» Više

IZDVOJENO


gl CQ mMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo (HAA).

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uvođenju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i pripremi za postupak akreditacije.

NAŠI KLIJENTI

Logo Kovacic
Logo AI 2
Logo INEL
Logo ELDA
Logo Mettler
Logo BIOTER
Logo IMG 1
Logo EUROINSPEKT
Logo KANAL
Logo GEOKOL
STSI
Logo KONSPEKT
Logo TIM2
Logo MIP
Logo HS
Logo FILKO
Logo LIBRA
Logo TRGOINVEST
Logo Seferovic
Logo TRIAL
Logo MULTI