EMAS Uredba 1221/2009
Sustav upravljanja okolišem

UREDBA (EZ) br. 1221/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) propisuje sustav upravljanja okolišem radi postizanja poboljšavanja odnosno smanjenja utjecaja na okoliš kojeg imaju organizacije u svom poslovanju. Cilj sustava EMAS kao važnog instrumenta Akcijskog plana o održivoj potrošnji i proizvodnji i održivoj industrijskoj politici jest promicati stalno unapređivanje djelotvornosti organizacija s obzirom na okoliš uspostavljanjem i provedbom sustava upravljanja okolišem u organizacijama, sistematičnom i objektivnom periodičnom evaluacijom učinkovitosti tih sustava, pružanjem informacija o djelotvornosti s obzirom na okoliš, otvorenim dijalogom s javnošću i drugim zainteresiranim stranama, aktivnim uključivanjem zaposlenika u organizacijama i odgovarajućom izobrazbom.

Sadržaj Uredbe
Uredba se sastoji od devet poglavlja i osam priloga.

Ukratko o sadržaju i zahtjevima Uredbe

Poglavlje I propisuje opće odredbe EMAS sustava upravljanja okolišem. Propisuju se definicje i pojmovi. U poglavlju II opisuje se registracija organizacija. Zahtjeve za registraciju organizacije u državama članicama podnosi se nadležnom tijelu u toj državi. Zatim se opisuje kako provesti pripremu za registraciju. Organizacije moraju provesti analizu utjecaja na okoliš svih aspekata okoliša. U poglavlju III propisuju se obveze registriranih organizacija. organizacija koje se registrira mora svake 3 godine dati na verifikaciju sustav upravljanja okolišem i nadležnom tijelu dati Izjavu o okolišu koju je potvrdio verifikator. Organizacija mora provoditi unutarnju reviziju/audit. Poglavlje IV opisuje pravila primjenjiva na nadležna tijela. U poglavlju V se propisuju zadaće okolišnih verifikatora/procjenitelja. Okolišni verifikatori/procjenitelji se moraju akreditirati kako bi dokazali svoju stručno tehničku osposobljenost. U poglavlju VI se opisuje što rade akreditacijska tijela koja akreditraju verifikatore/procjenitelje. Poglavlje VII propisuje pravila primjenjiva na države članice. U poglavlju VIII se propisuju pravila primjenjiva na Europsku Komisiju. Poglavlje IX propisuje završne odredbe.

U Uredbi se nalazi ukupno 8 priloga. Prvi prilog propisuje što obuhvaća analiza utjecaja na okoliš. Analiza utjecaja na okoliš obuhvaća sljedeća područja:
1. Utvrđivanje važećih zakonskih odredaba koje se odnose na okoliš.
2. Utvrđivanje svih izravnih i neizravnih aspekata okoliša sa značajnim učinkom na okoliš, koje prema potrebi treba kvalificirati i kvantificirati i objediniti u registar aspekata koji su prepoznati kao značajni.
3. Opis kriterija za procjenu značaja učinka na okoliš.
4. Provjera svih postojećih praksi i postupaka upravljanja okolišem.
5. Procjena rezultata istrage o prethodnim incidentima.

U drugom prilogu propisuju se zahtjevi sustava upravljanja okolišem i dodatni elementi koje trebaju uzeti u obzir organizacije koje provode sustav EMAS. Nalazi se tablica koja uspoređuje zahtjeve norme ISO 14001 i dodatne zahtjeve koji se zahtijevaju Uredbom EMAS.

U trećem prilogu se propisuje kako se provodi unutarnja revizija/audit zaštite okoliša. Mora se izraditi program revizije/audita, propisuje se koji su ciljevi i opseg programa revizije/audita i kolika je učestalost. Zatim se propisuju aktivnosti revizije/audita. Na kraju trećeg priloga se propisuje kako se priopćavaju nalazi i zaključci revizije/audita.

U četvrtom prilogu propisuje se koje su informacije bitne koje se priopćavaju vezano za okoliš. Informacije bitne za okoliš moraju biti predstavljene na jasan i dosljedan način u elektroničkom ili pisanom obliku. Propisuje se što mora sadržavati Izjava o okolišu. Kako u izjavi tako i u ažuriranoj izjavi o okolišu, organizacije moraju priopćiti ključne pokazatelje u mjeri u kojoj se oni odnose na izravne aspekte okoliša organizacije i druge postojeće relevantne okolišne pokazatelje.
Ključni pokazatelji moraju biti primjenjivi na sve vrste organizacija. Usmjereni su na djelotvornost sljedećim ključnim područjima bitnim za okoliš:
1. energetska efikasnost
2. racionalno iskorištavanje sirovina
3. voda
4. otpad
5. biološka raznolikost
6. emisije
U četvrtom prilogu se također propisuje da organizacije moraju dati pristup informacijama vezanim za okoliš zainteresiranim stranama.

Peti prilog propisuje kako izgleda logotip sustava EMAS. Propisano je na kojim jezicima se smije upotrebljavati i koji tekst smije pisati.

U šestom prilogu nalazi se obrazac zahtjevi u pogledu dostavljanja informacija za registraciju. Organizacije koje se žele registrirati u EMAS registar moraju ispuniti sve podatke iz ovog priloga.

U sedmom prilogu propisano je što sve mora sadržavati Izjava okolišnog verifikatora/procjenitelja o aktivnostima verifikacije i potvrđivanja.

U zadnjem osmom prilogu nalazi se korelacijska tablica koja prikazuje zahtjeve Uredbe 761/2001 i Uredbe 1221/2009.

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uspostavljanju sustava upravljanja prema EMAS Uredbi 1221/2009
i pripremi za postupak verifikacije/registracije, kao i educiranju osoblja.

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Pripreme za certifikaciju/akreditaciju počinju s nama

USLUGE

NOVOSTI

Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017
Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017

ISO je objavio novo izdanje međunarodne norme za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Treće izdanje ISO/IEC 17025:2017 objavljeno je 1. prosinca 2017. godine. Međunarodna norma za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija omogućuje laboratorijima uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i dokazati njihovu tehničku osposobljenost za...

» Više
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018

IAF - International Accreditation Forum objavio je 18. 01 2018. novi dokument naziva IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007. Ovaj dokument opisuje zahtjeve za prelazak na novu normu ISO 45001:2018, primjenjivat će se od ožujka 2018. godine. Dokument je pripremio Međunarodni akreditacijski forum (IAF) u...

» Više
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija

U tijeku je revizija međunarodne norme koja propisuje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ISO/IEC 17025 i trenutno je u FDIS verziji. Prikupljaju se komentari svih zainteresiranih strana na FDIS verziju. Nakon FDIS verzije izrađuje se konačna verzija novog izdanja norme. Prvo međunarodno izdanje norme ISO/IEC 17025 objavljeno...

» Više
HDK poziv za prijedlog slogana
HDK poziv za prijedlog slogana

Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) započinje s pripremom 18. Hrvatske konferencije o kvaliteti i 9. znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu koja će se održati 2018. godine te upućuje poziv na dostavu prijedloga slogana.  Svatko može predložiti više od jednog slogana. Budući da su skupovi međunarodnog karaktera, odabrani slogan bit će...

» Više
30 godina EURAMET-a
30 godina EURAMET-a

EURAMET u 2017. godini  slavi važnu godišnjicu:  osnovan je 11. siječnja 2007., a 20 godina ranije, 1987. godine, osnovan je preteča EURAMET-a. Rezultat toga je 30 godina uspješne suradnje u europskom mjeriteljstvu.  EURAMET (Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta) regionalna je mjeriteljska organizacija Europe koja pridonosi...

» Više
EA strategija 2025
EA strategija 2025

Više od petnaest godina EA osigurava okvir za višestrano priznavanje rezultata akreditiranih ocjenjivanja sukladnosti te za promicanje razvoja i prijenosa znanja, poboljšavanje akreditacije i aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti u Europi zajedno s ILAC-om i IAF-om na globalnoj razini.  Europska suradnja na akreditaciji (EA) udruga je nacionalnih...

» Više
Norma ISO DIS 22000
Norma ISO DIS 22000

U tijeku je revizija međunarodne norme ISO 22000 za sustave upravljanja sigurnošću hrane koja je dosegla status nacrta međunarodne norme (DIS). Cilj revizije norme ISO 22000 je uskladiti najnovija otkrića povezana sa sigurnošću hrane kako bi norma odgovarala trenutnom okružju u prehrambenom sektoru. Ovo je opsežan proces, a radna skupina koja radi na...

» Više

IZDVOJENO


gl CQ mMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo (HAA).

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uvođenju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i pripremi za postupak akreditacije.

NAŠI KLIJENTI

Logo Kovacic
Logo AI 2
Logo INEL
Logo ELDA
Logo Mettler
Logo BIOTER
Logo IMG 1
Logo EUROINSPEKT
Logo KANAL
Logo GEOKOL
STSI
Logo KONSPEKT
Logo TIM2
Logo MIP
Logo HS
Logo FILKO
Logo LIBRA
Logo TRGOINVEST
Logo Seferovic
Logo TRIAL
Logo MULTI