HRN EN ISO 22000:2006
Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane
Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain
(ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005)


Ova norma određuje zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane. Organizacije primjenom ove norme dokazuju svoju sposobnost kontrole mogućih opasnosti u prehrambenom lancu. Ova norma je primjenjiva za sve organizacije, bez obzira na veličinu, koje su uključene u prehrambeni lanac.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Sustav upravljanja sigurnošću hrane
5 Odgovornost uprave
6 Upravljanje resursima
7 Planiranje i realizacija sigurnih proizvoda
8 Utvrđivanje prihvatljivosti/validacija, ovjera/verifikacija i poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane

Ukratko o sadržaju i zahtjevima norme
U normi se propisuje kako organizacija mora imati učinkovit sustav upravljanja sigurnošću hrane. Organizacija mora definirati područje primjene sustava upravljanja sigurnošću hrane. Organizacija mora osigurati prepoznavanje, procjenu i kontrolu opasnosti za hranu. Potrebno je osuvremenjivati sustav upravljanja sigurnošću hrane. Dokumentacija sustava upravljanja mora imati izjavu o politici sigurnosti hrane, dokumentirane postupke i sve potrebne dokumente. Organizacija mora uspostaviti postupak koji definira odobravanje, posuvremenjavanje i pregled dokumenata. Mora se uspostaviti upravljanje zapisima. Zapisi moraju biti čitljivi, čuvati se na sigurnom mjestu.

U normi se nalaze zahtjevi o upravi i odgovornosti uprave. Uprava mora dokumentirati i dokazati da je opredijeljena za razvoj i primjenu sustava upravljanja sigurnošću hrane. Uprava mora dokumentirati svoju politiku sigurnosti hrane koja mora biti podržana mjerljivim ciljevima. Uprava mora osigurati cjelovitost sustava upravljanja sigurnošću hrane. Uprava mora odrediti odgovornosti i ovlasti unutar svoje organizacije. Uprava mora imenovati voditelja tima za sigurnost hrane koji će upravljati timom, provoditi izobrazbu svojih članova tima i kontaktirati s upravom. Organizacija mora uspostaviti, provesti i održavati učinkovite načine komuniciranja s dobavljačima, kupcima, zakonodavnim tijelima i drugim organizacijama. Mora biti uspostavljena dobra unutarnja komunikacija. Uprava mora uspostaviti postupke za upravljanje s hitnim slučajevima koji su bitni za ulogu organizacije u lancu hrane. Uprava mora ocjenjivati svoj sustav upravljanja. U upravinoj ocjeni mora biti obuhvaćena procjena mogućnosti za poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane. Rezultati upravine ocjene moraju biti dokumentirani.

Organizacija mora osigurati odgovarajuće resurse za primjenu i održavanje sustava upravljanja sigurnošću hrane. Osoblje mora biti osposobljeno s odgovarajućim iskustvom i školovanjem. Organizacija mora osigurati izobrazbu osoblja i održavati zapise o izobrazni. Organizacija mora osigurati resurse za uspostavu i održavanje infrastrukture potrebne za primjenu ove norme. Organizacija mora osigurati resurse za uspostavu i održavanje radnog okružja potrebnog za primjenu ove norme.

Organizacija mora planirati i razvijati postupke potebne za realizaciju sigurnih proizvoda. Organizacija mora uspostaviti, primijeniti i održavati preduvjetne programe. Preduvjetni programi moraju biti primjereni potrebama organizacije i biti primjenjeni kroz cijeli operativni sustav. U dokumentaciji mora biti propisano kako se upravlja radnjama uključenim u preduvjetne programe. Moraju biti prikupljene sve informacije za provedbu analize opasnosti. Mora se imenovati tim za sigurnost hrane. Sve sirovine, sastojci i materijali koji dolaze u dodir s proizvodom moraju biti opisani. Organizacija mora utvrditi upravne i zakonske zahtjeve za sigurnost hrane. Karakteristike konačnih proizvoda moraju biti opisane u dokumentaciji. Moraju se odrediti skupine korisnika koje su osjetljive na specifične opasnosti za sigurnost hrane. Za proizvode se moraju pripremiti dijagrami tijeka. Oni moraju biti jasni, točni i dovoljno detaljni. Tim za sigurnost hrane mora provoditi analizu opasnosti. Sve opasnosti za sigurnost hrane moraju biti ustanovljene i zapisane. Mora se provoditi procjena opasnosti radi određivanja važnosti opasnosti. Na temelju procjene opasnosti mora se izabrati prikladna kombinacija kontrolnih mjera. Izabrane kontrolne mjere moraju biti kategorizirane prema upravljanju putem operativnih PRP-a ili HACCP plana. Operativni PRP moraju biti dokumentirani i moraju uključivati informacije o opasnosti za sigurnost hrane, kontrolne mjere, postupke praćenja i popravne radnje. HACCP mora biti dokumentiran i mora uključivati informacije o opasnosti za sigurnost hrane, kontrolne mjere, kritične granice, postupke praćenja, popravne radnje, odgovornosti i zapise praćenja. Za svaku opasnost koja se kontrolira HACCP planom moraju se ustanoviti kritične kontrolne točke (CCP). Moraju se odrediti kritične granice za uspostavljeno praćenje svake kritične kontrolne točke. Kritične granice moraju biti mjerljive. Sustav praćenja mora biti uspostavljen za svaku kritičnu kontrolnu točku. Sustav praćenja se mora sastojati od procedura, uputa i zapisa. Kada se premaše kritične granice poduzimaju se popravne radnje. Osuvremenjivanje pripremnih informacija i dokumenata za utvrđivanje PRP-a i HACCP plana. Organizacija mora osuvremenjivati informacije o karakteristikama proizvoda, predviđenu uporabu, dijagrame tijeka, procesne korake i kontrolne mjere. Planiranjem ovjere moraju se definirati svrha, metode, učestalost i odgovornost za verifikacijske radnje. Verifikacijske radnje moraju potvrditi da su PRP-i primjenjeni, da su ulazni podaci za analizu opasnosti neprekidno osuvremenjivani, da su razine opasnosti unutar utvrđenih prihvatljivih razina. Organizacija mora ustanoviti i primjeniti sustav sljedivosti koji omogućuje utvrđivanje lotova proizvoda. Sustav sljedivosti mora omogućiti utvrđivanje ulaznih materijala. Kada se premaše kritične granice organizacija mora osigurati da se proizvodi na koje se to odnosi kontroliraju. Mora biti uspostavljen i održavan dokumentirani postupak za procjene neispravnih konačnih proizvoda, za ocjenu provedenih ispravaka. Svi ispravci moraju biti odobreni od odgovornih osoba. Popravne se radnje moraju pokrenuti kada su premašene kritične granice ili u nedostatku sukladnosti s operativnim PRP-ima. Organizacija mora rukovati nesukladnim proizvodima poduzimanjem radnji kojima se spriječava ulaz nesukladnih proizvoda u lanac hrane. Proizvodi koji se povlače moraju biti osigurani i držani pod nadzorom dok ne budu uništeni.

U normi se nalaze zahtjevi koji se odnose na tim za sigurnost hrane koji mora planirati i primjenjivati potrebne postupke za validaciju kontrolnih mjera. Utvrđivanje prihvatljivosti kombinacije kontrolnih mjera. Prije primjene kontrolnih mjera organizacija mora validirati kontrolne mjere, moraju biti učinkovite. Organizacija mora osigurati dokaze da su utvrđene metode i oprema za praćenje i mjerenje odgovarajuće. Oprema mora biti umjerena. Kada se upotrebljavaju računalni programi moraju se utvrditi njihove sposobnosti. Organizacija mora provoditi interne audite. Tim za sigurnost hrane mora sustavno ocjenjivati pojedinačne rezultate planirane ovjere. Tim za sigurnost hrane mora analizirati rezultate verifikacijskih aktivnosti uključujući rezultate internih audita. Organizacija mora neprekidno poboljšavati učinkovitost sustava upravljanja sigurnošću hrane kroz komunikaciju, upravinu ocjenu sustava, unutrašnje audite, popravne radnje i dr.

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uspostavljanju sustava upravljanja sigurnošću hrane prema normi HRN EN ISO 22000:2006 Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane i pripremi za postupak certifikacije, kao i educiranju osoblja i provođenju internih audita.

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Pripreme za certifikaciju/akreditaciju počinju s nama

USLUGE

NOVOSTI

Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017
Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017

ISO je objavio novo izdanje međunarodne norme za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Treće izdanje ISO/IEC 17025:2017 objavljeno je 1. prosinca 2017. godine. Međunarodna norma za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija omogućuje laboratorijima uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i dokazati njihovu tehničku osposobljenost za...

» Više
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018

IAF - International Accreditation Forum objavio je 18. 01 2018. novi dokument naziva IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007. Ovaj dokument opisuje zahtjeve za prelazak na novu normu ISO 45001:2018, primjenjivat će se od ožujka 2018. godine. Dokument je pripremio Međunarodni akreditacijski forum (IAF) u...

» Više
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija

U tijeku je revizija međunarodne norme koja propisuje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ISO/IEC 17025 i trenutno je u FDIS verziji. Prikupljaju se komentari svih zainteresiranih strana na FDIS verziju. Nakon FDIS verzije izrađuje se konačna verzija novog izdanja norme. Prvo međunarodno izdanje norme ISO/IEC 17025 objavljeno...

» Više
HDK poziv za prijedlog slogana
HDK poziv za prijedlog slogana

Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) započinje s pripremom 18. Hrvatske konferencije o kvaliteti i 9. znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu koja će se održati 2018. godine te upućuje poziv na dostavu prijedloga slogana.  Svatko može predložiti više od jednog slogana. Budući da su skupovi međunarodnog karaktera, odabrani slogan bit će...

» Više
30 godina EURAMET-a
30 godina EURAMET-a

EURAMET u 2017. godini  slavi važnu godišnjicu:  osnovan je 11. siječnja 2007., a 20 godina ranije, 1987. godine, osnovan je preteča EURAMET-a. Rezultat toga je 30 godina uspješne suradnje u europskom mjeriteljstvu.  EURAMET (Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta) regionalna je mjeriteljska organizacija Europe koja pridonosi...

» Više
EA strategija 2025
EA strategija 2025

Više od petnaest godina EA osigurava okvir za višestrano priznavanje rezultata akreditiranih ocjenjivanja sukladnosti te za promicanje razvoja i prijenosa znanja, poboljšavanje akreditacije i aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti u Europi zajedno s ILAC-om i IAF-om na globalnoj razini.  Europska suradnja na akreditaciji (EA) udruga je nacionalnih...

» Više
Norma ISO DIS 22000
Norma ISO DIS 22000

U tijeku je revizija međunarodne norme ISO 22000 za sustave upravljanja sigurnošću hrane koja je dosegla status nacrta međunarodne norme (DIS). Cilj revizije norme ISO 22000 je uskladiti najnovija otkrića povezana sa sigurnošću hrane kako bi norma odgovarala trenutnom okružju u prehrambenom sektoru. Ovo je opsežan proces, a radna skupina koja radi na...

» Više

IZDVOJENO


gl CQ mMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo (HAA).

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uvođenju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i pripremi za postupak akreditacije.

NAŠI KLIJENTI

Logo Kovacic
Logo AI 2
Logo INEL
Logo ELDA
Logo Mettler
Logo BIOTER
Logo IMG 1
Logo EUROINSPEKT
Logo KANAL
Logo GEOKOL
STSI
Logo KONSPEKT
Logo TIM2
Logo MIP
Logo HS
Logo FILKO
Logo LIBRA
Logo TRGOINVEST
Logo Seferovic
Logo TRIAL
Logo MULTI